Skip to content

eiti-standards-2013-vietnamese

Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013 giữ lại phần lớn các yêu cầu của Bộ Quy tắc EITI trước đây nhưng được sắp xếp lại thành hệ thống ít yêu cầu hơn với những kỳ vọng rõ ràng hơn. Nguyên tắc chủ đạo cho lần sửa đổi này là EITI phải khuyến khích quyền sở hữu của các quốc gia thành viên đối với những nỗ lực cải cách nhằm phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân. Các yêu cầu về kế hoạch thực hiện EITI quốc gia được thiết kế để đảm bảo rằng báo cáo EITI phản ánh các ưu tiên và mục tiêu cải cách của các quốc gia thành viên. Để các báo cáo EITI dễ hiểu và dễ sử dụng hơn, chúng tôi giới thiệu một bộ các yêu cầu mới đòi hỏi các báo cáo phải bao gồm thông tin cơ bản về định chế tài chính, khuôn khổ hợp đồng, sản xuất, thủ tục cấp phép, phân bổ nguồn thu và chi tiêu. Bản dịch tiếng Việt do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện. Các lỗi, sai sót về mặt ngôn ngữ và nội dung tiếng Việt, nếu có, thuộc trách nhiệm của PanNature.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Bộ Tiêu chuẩn EITI phiên bản 2013

Additional Info

Field Value
Dataset topic category
  • Extractive industries
  • Extractive industries policy and administration
  • Mining
Language
  • Vietnamese
Use limitations Tài liệu không sử dụng cho các mục đích thương mại.
Dataset reference date October 15, 2013
Temporal extent's start date November 7, 2013
GeoNames
  • Cambodia
  • Viet Nam
  • Lao People's Democratic Republic
  • Thailand
  • Myanmar
  • China
Positional Accuracy Dữ liệu đưa ra ở cấp quốc tế. Không có vấn đề liên quan đến độ chính xác được phát hiện.
Logical Consistency Không có vấn đề liên quan đến tính nhất quán về mặt logic được phát hiện.
Completeness Tài liệu tiếng Việt đã hoàn thiện và được công bố dưới dạng bản in và bản điện tử.
Process Step PanNature biên dịch từ nguồn: https://eiti.org/
Lineage Tiếng Anh: https://eiti.org/, tiếng Việt: PanNature (www.nature.org.vn)
Responsible party PanNature: contact@nature.org.vn; Phone: +844 3556-4001
Metadata creator information Trần Thị Thanh Hải, Biên tập viên dữ liệu của PanNature
License CC-BY-SA-4.0
Copyright Yes
Version 2.0
Date uploaded June 4, 2015, 09:29 (UTC)
Date modified June 18, 2015, 09:33 (UTC)