Skip to content

1,438 datasets found

ประเทศ: th

กรองผลลัพธ์
 • พระราชบัญญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

  เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ...

 • พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

  เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระรชบัญญัตินี้ เพื่อให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ และการ...

 • พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้บทบัญญัติบางประการและมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ในกฎห...

 • ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตท่ีได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับชุมชน พ.ศ. 2565

  โดยเป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความมั่งคั่ง สมดุล ยั่งยืน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง ควา...

 • Indigenous Women Leaders in Water Governance in the Mekong: Profile Book

  The Indigenous Women Leaders in Water Governance Profile Book collates the life journey of thirteen Indigenous Women from Cambodia and Thailand. They are the stories of...

 • Renewable Energy Manufacturing: Opportunities for Southeast Asia

  This report explains how Southeast Asia can become a leader in renewable energy manufacturing and the benefits this will bring by boosting jobs, improving energy security, and...

 • Annual Report 2020 of The Siam Cement Public Company Limited

  This report aims to highlight the achievements and challenges of The Siam Cement Public Company Limited in 2020.

 • Global Data Barometer Country Report - Thailand

  This Global Data Barometer Country profile for Thailand provides a quick overview of the strengths and weaknesses with regards to data capabilities, governance, availability and...

 • Managing Water Scarcity in Asia and the Pacific - A Summary: Trends, Experiences and Recommendations for a Resilient Future

  In the Asia–Pacific region, water resources form the basis of agrarian prosperity and economic development. However, increasing water demand due to population growth, rapid...

 • หลักการและแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

  เอกสารหลักการและแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ฉบับนี้ ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนา และผู้ให้บริการปัญญาประดิษฐ์ ใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานของตนเอง และ...

 • Gender, tenure and customary practices in forest landscapes_2023

  This report is based on 10 research projects carried out in 18 sites in seven countries: Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Thailand and Viet Nam. Each study...

 • Thailand’s 20-Year National Strategy and Thailand 4.0 Policy

  Prime Minister General Prayut Chan-o-cha stated that the 20-year national strategy, which he had mentioned many times, is expected to help the country to achieve sustainable...

 • Mapping Knowledge and Gaps in Data, Transparency, and Capacity Building Practices in the Mekong Region

  USAID Mekong for the Future (MFF) commissioned the East-West Management Institute’s Open Development Initiative (ODI) to map the data ecosystem in Cambodia, Lao People’s...

 • แม่น้ำโขงกับแม่ญิงภาคเหนือ

  ความรู้ท้องถิ่นของคนลุ่มน้ำโขงสำคัญต่อการร่วมกำหนดชะตาชีวิตตัวเองและระบบนิเวศแม่น้ำโขง ไม่มีใครจะรู้จักและรักแม่น้ำโขงไปมากกว่าคนท้องถิ่น แต่เรายังขาดการศึกษาองค์ความรู้เหล่านี้...

 • List of Languages with 2-digit codes (ISO 639-1)

  ชุดข้อมูลไม่มีคำอธิบาย


 • Regional Experiences and Lessons on Contract Farming and Other Inclusive Agribusiness Models

  This report by the Cambodia Partnership for Sustainable Agriculture (CPSA) and Grow Asia provides a review of the literature regarding experiences of contract farming and other...

 • Indo-Burma Wetland Outlook 2022: Towards Wise Use of Indo-Burma's Wetlands

  Understanding the current situation of wetlands in the region is key to effectively integrating wetlands within countries' agendas on biodiversity, climate change adaptation and...

 • Prospects and drivers for agricultural change in the Mekong region. The case of sugar, rice and rubber

  This paper highlights the most imminent threats to the Mekong eco-region, with a particular focus on likely changes in the production of sugarcane, rice and rubber as well as...

 • ODM License list

  The CSV file contains a list of all licenses that the ODM site has come across when loading resources into CKAN.

 • U4: Corruption and water governance in the Mekong River Basin

  The Mekong River Basin is shared between six countries and displays remarkable and globally relevant cultural and biological diversity. Its natural resources are largely...

You can also access this registry using the API (see คู่มือ API).