ชุดข้อมูลที่ค้นหา 1,376 รายการ

ประเทศ: th

กรองผลลัพธ์
 • คุณภาพอากาศ: คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)

  คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide - CO) เป็นก๊าซติดตามชั้นบรรยากาศที่สำคัญต่อการทำความเข้าใจปฏิกิริยาเคมีในชั้นโทรโพสเฟียร์ ในเขตเมืองบางแห่งคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นตัวก่อมลพิษในชั้...

 • Forest Fires in Lower Mekong Countries

  This dataset indicates the forest fires occurred within April 2020, which is a hottest month of the year. It includes 5 countries such as Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and...

 • ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย (EEC)

  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของสามจังหวัดของประเทศไทย ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โซนนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560

 • ระบบติดตามป่าไม้ประเทศไทย โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA

  ข้อมูลนี้นำเสนอเป็นชั้นข้อมูล web map services ซึ่งได้มาจากระบบติดตามป่าไม้ของ GISTDA โดยชั้นข้อมูลประกอบด้วย ป่าไม้ถาวร อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่า และพื้นที่โดนไฟป่า

 • ป่าไม้ในประเทศไทย พ.ศ. 2563

  นี่คือชุดข้อมูลป่าไม้ประเทศไทยจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MoNRE) ปี 2563

 • ทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลโมดูลที่ 1: นำเสนอเรื่องเล่าจากหลักฐาน

  ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้...

 • ทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลโมดูลที่ 2: ค้นหา รวบรวม และจัดทำรูปแบบข้อมูลที่​เหมาะสม

  ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้...

 • ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย (วันที่: 14 มกราคม 2564)

  ชุดข้อมูลนี้แสดงกรณีของ Coronavirus (COVID-19) ในประเทศไทย โดยปกติ Wikipedia และ ข้อมูลจะได้จากประกาศทางการของกรมควบคุมโรค (https://covid19.ddc.moph.go.th/th) กระทรวงสาธารณสุข ...

 • พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในประเทศไทย

  ชุดข้อมูลนี้คือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในประเทศไทย

 • ป่าไม้ถาวรในประเทศไทย

  ชุดข้อมูลนี้คือป่าไม้ถาวรในประเทศไทย

 • List of Languages with 2-digit codes (ISO 639-1)

  The dataset contains a list of ISO 639-1 standardized nomenclature classification of languages relevant to the ODM platform.

 • The Impacts of Hydropower Dams in the Mekong River Basin: A Review

  This paper explores the social and environmental impacts of several Mekong basin hydropower dams and groupings of dams and the geographies of their impacts; the examination of...

 • พื้นที่การสำรวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ในประเทศไทย

  พื้นที่การสำรวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (มาตรา 6 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เดิม)

 • Greater Mekong Subregion Distribution of Mangroves; Thailand, Cambodia, Vietnam and Myanmar (2000)

  This dataset shows the distribution of mangrove forests, derived from earth observation satellite imagery for the Greater Mekong Subregion including Thailand, Cambodia, Vietnam...

 • Hansen Forest Cover Loss 2000-2019: Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar

  ชุดข้อมูลไม่มีคำอธิบาย


 • World Population Dashboard

  The World Population Dashboard showcases global population data, including fertility rate, gender parity in school enrolment, information on sexual and reproductive health, and...

 • เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของประเทศไทย

  ชุดข้อมูลเชิงพื้นที่ที่อธิบายถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของประเทศไทย ประกอบด้วยคุณลักษณะ (ชื่อ ประเภท ประเทศและรหัส)

 • Aqua Monitor: Thailand (1985-2016)

  The Deltares Aqua Monitor is the first instrument that operates on a global scale, with a resolution of up to 30 metres, to show where water has been transformed into land and...

 • ผู้ติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19)ในประเทศไทย (ณ วันที่ 3 มกราคม 2564)

  รายงานยอดผู้ติดเชื้อสะสม กำลังรักษาตัว รักษาหายแล้ว และเสียชีวิตของแต่ละจังวัดในปรระเทศไทย ณ วันที่ 3 มกราคม 2564
 • CCI Land cover - 300 m annual global land cover time series from 1992 to 2015

  In the framework of the Climate Change Initiative (CCI) of the European Space Agency, the CCI Land Cover partnership is pleased to announce the official release of the CCI 300 m...

คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).