Skip to content

1,411 datasets found

ประเทศ: th

กรองผลลัพธ์
 • พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

  การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และการประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และสอดคล้องกับกฎหมาย ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

 • พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562

  เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติในการได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อควา...

 • มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0

  แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเร...

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน (2) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดํ...

 • A Political Economy of Environmental Impact Assessment in the Mekong Region

  Environmental Impact Assessment (EIA) is a central process in sustainable development to reduce and mitigate anticipated impacts of development projects. Every national...

 • Cybersecurity in the Mekong region: An Analysis of the Legal Framework and Recommendations for the Protection of Indigenous Environmental Human Rights Defenders

  This article reviews the existing legal frameworks regulating cyber security and its applications in the Mekong countries with special focus on IEHRDs; to identify specific...

 • พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

  “รัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงาน ให้มีคว...

 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ถูกขยายเวลาบังคับใช้อีกครั้ง จากเดิมจะบังคับใช้เต็มฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แทน เป็นท...

 • พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถู...

 • Thailand’s Community Forest Act: Analysis of the legal framework and recommendations

  Thailand is undergoing an important development in its forestry laws. When the Community Forest Act B.E. 2562 was passed in 2019, Thailand had for the first time an official...

 • Human Rights Watch World Report 2021: Events of 2020

  This 31st annual World Report summarizes human rights conditions in nearly 100 countries and territories worldwide in 2020. It reflects extensive investigative work that Human...

 • From Landlocked to Land-linked: Unlocking the potential of Lao-China railway connectivity

  This analytical report is produced by world bank which compiles 5 chapters starting from the broader economic context of the railway sector and evaluating the complementary...

 • The inside story of Thailand and Myanmar’s troubled Dawei mega-project

  On January 14, the Dawei Special Economic Zone Management Committee (DSEZMC) announced it was cancelling contracts with the project’s contractor Italian-Thai Development Plc...

 • แหล่งมรดกโลก ประเทศไทย

  รายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ หรืออนุสัญญาคุ้มคร...

 • Greater Mekong Subregion Airports

  A geospatial dataset describing airports in the Greater Mekong Subregion. It contains 165 airports including attributes (name, type, ICAO and IATA code).

 • Global Critical Habitat

  ชุดข้อมูลไม่มีคำอธิบาย


 • สายพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย

  ชุดข้อมูลนี้คือชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังของประเทศไทยที่จัดอยู่ในภาวะโดนคุกคาม

 • Derived Map of Global Electricity Transmission and Distribution lines: Mekong Region Countries

  ชุดข้อมูลไม่มีคำอธิบาย


 • ZONED OUT: A comprehensive impact evaluation of Mekong economic development zone

  This report presents a study that applies publicly available information to assess foreign-invested economic development zones (EDZs) across the Mekong region. Analysis of EDZ's...

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

  ชุดข้อมูลนี้คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

You can also access this registry using the API (see คู่มือ API).