รายงานสังเคราะห์: ชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคีได้จัดทำการศึกษานี้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชนเผ่าพื้นเมืองด้านการสื่อสาร รณรงค์ และต่อรองเพื่อสร้างกลไกการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชายขอบและเปราะบางในประเทศไทย สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (European Union) และคณะทํางานระหว่างประเทศว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง (International Workgroup for Indigenous Affairs)

        
กำลังโหลดข้อมูล...