Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 27 มิถุนายน ค.ศ. 2018
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ PDF
ใบอนุญาต unspecified
ชื่อ คำสั่ง คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15 พฤษภาคม 2558
คำอธิบาย

คำสั่งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเร่งรัดกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จากยุทธศาสตร์สำคัญ 9 ด้าน สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว โดยยุทธศาสตร์ที่ 5 คือการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ภาษาของเอกสาร
  • ไทย