Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด ไม่ทราบ
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ PDF
ใบอนุญาต unspecified
ชื่อ Drivers of Deforestation? Facts to be considered regarding the impact of shifting cultivation in Asia
คำอธิบาย
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ